TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Odmetnutoj četvorci SDA prijete sankcije

  • Objavljeno u BiH
Odmetnutoj četvorci SDA prijete sankcije

Pred­sje­dniš­tvo SDA će u po­ne­dje­ljak u nas­tav­ku pre­ki­nu­te ma­ra­ton­ske sje­dni­ce ras­prav­lja­ti o even­tu­al­nim san­kci­ja­ma pro­tiv če­ti­ri po­sla­ni­ka SDA ko­ja ni­su po­drža­li set za­ko­na o akzi­ca­ma i de­po­zi­tu u ban­ka­ma u BiH, pot­vrđe­no je "Ne­za­vi­snim".

"U tom smi­slu, Pred­sje­dniš­tvo će ra­zma­tra­ti mo­gu­će san­kci­je za če­tvor­ku zbog van­stra­na­čkog dje­lo­va­nja", re­kao je izvor "Ne­za­vi­snih" i do­dao da je nas­ta­vak ma­ra­ton­ske sje­dni­ce bio na­jav­ljen za pe­tak, ali da je pro­lon­gi­ran za po­ne­dje­ljak.

Set za­ko­na, čije je usvajanje uslov za do­bi­ja­nje dru­ge tran­še MMF-ovog kre­di­ta, na sje­dni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH u čet­vrtak ni­su po­drža­li Šem­su­din Me­hme­do­vić, Sa­dik Ahme­to­vić, Sal­ko So­ko­lo­vić i Se­nad Še­pić, dok sje­dni­ci ni­je pri­sus­tvo­vao nji­hov ko­le­ga Sa­fer De­mi­ro­vić. Odme­tnu­tu če­tvor­ku SDA či­ne Me­hme­do­vić, Ahme­to­vić, So­ko­lo­vić i Še­pić.

Se­nad Še­pić, ko­ji već ne­ko vri­je­me sam se­be na­zi­va ne­za­vi­snim po­sla­ni­kom, ka­že da ga ne bri­ne šta će u po­ne­dje­ljak odlu­či­ti Pred­sje­dniš­tvo SDA. Svjes­tan je, ka­ko ka­že, da se slab vrh stran­ke i slab li­der SDA bo­je ja­kih i spo­so­bnih lju­di, ko­ji ima­ju po­dršku ve­li­kog bro­ja gla­sa­ča.

"Pi­sao sam vi­še pu­ta pi­smo stran­ci. Tra­žio sam da se na­pra­ve no­vi unu­tar­stra­na­čki izbo­ri. Evo, i sad im ka­žem, ne­ću se kan­di­do­va­ti ni za ka­kvu fun­kci­ju ni u stran­ci, a ni na izbo­ri­ma 2018. go­di­ne, sa­mo ne­ka ko­na­čno na­pra­ve rez i vra­te se pra­vim vri­je­dnos­ti­ma", na­gla­sio je Še­pić.

Sa­dik Ahme­to­vić ka­že da što se ti­če even­tu­al­nog is­klju­če­nja nje­ga i tro­ji­ce ko­le­ga pri­hva­ti­će odlu­ku Pred­sje­dniš­tva ka­kva god ona bu­de.

"Me­đu­tim, sma­tram da bi Pred­sje­dniš­tvo tre­ba­lo da vo­di­ ra­ču­na o le­gi­ti­mi­te­tu po­sla­ni­ka ko­ji su ima­li ve­li­ki broj gla­so­va", re­kao je Ahme­to­vić.

Ka­ko pri­ča­ju na­ši izvo­ri, već je­dno iz­vje­sno vri­je­me unu­tar SDA nešto ne šti­ma, te da se naj­ja­ča boš­nja­čka po­li­ti­čka par­ti­ja, ka­ko is­ti­ču, na­la­zi na pre­kre­tni­ci. To­me svje­do­če i za­dnja de­ša­va­nja. Na­ime, sam Ba­kir Ize­tbe­go­vić, li­der SDA, da­ni­ma je lo­bi­rao da svih 10 po­sla­ni­ka ove stran­ke u čet­vrtak na sje­dni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma BiH gla­sa­ da set za­ko­na ide u hi­tnu pro­ce­du­ru.

Na kra­ju ih ni­je uspio ubi­je­di­ti, te Me­hme­do­vić, Ahme­to­vić, So­ko­lo­vić i Še­pić ni­su gla­sa­li i ti­me su ot­ka­za­li po­slu­šnost stra­na­čkom še­fu. Nji­hov ko­le­ga De­mi­ro­vić ni­je se uop­šte ni po­ja­vio na sje­dni­ci, a da ne­će do­ći ni­je ni oba­vi­jes­tio ko­le­ge u Klu­bu. Od­sus­tvo je oprav­dao izne­na­dnom bo­leš­ću, ali u pe­tak se po ku­loa­ri­ma u par­la­men­tu BiH šu­ška­lo ka­ko je na­vo­dno De­mi­ro­vić re­kao da "ni mrtav ne­će do­ći na sje­dni­cu".

Da si­tu­aci­ja u SDA oda­vno ni­je sjaj­na, po­ka­zu­je i ra­ni­ji slu­čaj ko­ji još ni­je do­bio epi­log. Ri­ječ je o ne­da­vnoj pre­ki­nu­toj sje­dni­ci Pre­dsje­dniš­tva SDA na­kon bur­ne ras­pra­ve o iz­vje­šta­ju ra­dne gru­pe stran­ke, ko­ja je ut­vrđi­va­la šta se de­ša­va­lo u Sre­bre­ni­ci 29. ja­nu­ara, ka­da je na­pa­dnut Adil Osma­no­vić, pot­pred­sje­dnik SDA. Iz­vje­štaj je, na­vo­dno, ut­vrdio da je na­pad or­ga­ni­zo­vao Ham­di­ja Fej­zić, pred­sje­dni­k Op­štin­skog odbo­ra Sre­bre­ni­ca.

Fej­zić je ka­zao u pe­tak "Ne­za­vi­snim" da oče­ku­je da Pred­sje­dniš­tvo SDA pos­tu­pi ko­rek­tno i da uki­ne Po­vje­ren­stvo ko­je je for­mi­ra­lo.

"Ne bo­jim se is­klju­če­nja. Ni­sam od­go­vo­ran za ono što se de­si­lo u Sre­bre­ni­ci. Ko­mi­si­ja ko­ju je mo­ja stran­ka for­mi­ra­la ni­je ra­di­la do­bro, oni su se vo­di­li onim što su pri­ča­li Ali­ja Ta­ba­ko­vić i Sa­dik Ahme­to­vić. Bi­lo je onih ko­ji ni­su na­sje­li na to, po­put Aljo­še Čam­pa­re", re­kao je Fej­zić i na­gla­sio da mu je to "na­mje­šte­no".

Amir Fa­zlić, član Pred­sje­dniš­tva SDA, ka­zao je da ne zna šta je na dne­vnom re­du sje­dni­ce, jer nje­ga ut­vrđu­je Ko­le­gij, u ko­jem su pot­pred­sje­dni­ci.

"Do­bio sam po­ziv za po­ne­dje­ljak, ali bez dne­vnog re­da. Na­dam se da će­mo do­bro ra­zmi­sli­ti o sve­mu, da će­mo raz­go­va­ra­ti i vi­dje­ti na ko­ji na­čin ri­je­ši­ti sve ne­do­umi­ce i even­tu­al­ne pro­ble­me", re­kao je Fa­zlić.

Ka­da je u pi­ta­nju pro­blem u Sre­bre­ni­ci i na­pad na Osma­no­vi­ća, Fa­zlić sma­tra da je Sre­bre­ni­ca osje­tlji­vo pi­ta­nje i da tu tre­ba bi­ti opre­zan, ali da je ne­pri­hva­tlji­vo da se de­sio na­pad na pot­pred­sje­dni­ka stran­ke.

"Vi­di­te, kad je ra­hme­tli Su­lej­man Ti­hić bio pred­sje­dnik SDA, Ba­kir Ize­tbe­go­vić je bio nje­gov za­mje­nik i ni­ka­da ni­je do­ži­vio je­dnu ta­kvu ne­ugo­dnost. Žao mi je što se to de­si­lo Adi­lu Osma­no­vi­ću", za­klju­čio je Fa­zlić.

 

NEZAVISNE NOVINE

Marketing

 

  cinestarskola liderstvafotbhmbhmagazin