TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Učinak u borbi protiv korupcije ravan nuli

  • Objavljeno u BiH
Učinak u borbi protiv korupcije ravan nuli
Jedinstvena kaznena politika, te uvid u račune stranaka i onih koji ih podržavaju preporuke su Strasbourga koje BiH godinama nije u stanju provesti
 
 

Alarm za uzbunu u Bosni i Hercegovini se nije upalio još otkako je Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO) u Izvještaju o usklađenosti usvojenom 18. oktobra 2013, a objavljenom 7. januara 2014. godine, zaključila da je naša zemlja riješila samo četiri od 22 preporuke u Izvještaju o trećem krugu evaluacije. Stanje nije bolje ni danas, kada je objavljen posljednji izvještaj GRECO, razmatran u decembru 2018, što se uostalom vidi iz preporuka upućenih iz Strasbourga domaćim vlastima.

 

Izvještaj su sastavili Kevin Valletta (Malta) i Vita Habjan Barborič (Slovenija), uz pomoć GRECO sekretarijata. Izvještajem su obuhvaćene dvije teme, Inkriminacija i Finansiranje političkih stranaka. Kada je riječ o prvoj, iz Strasbourga upozoravaju da su neke od preporuka tek djelimično ispunjene, te se navode razlike u tretiranju krivičnih djela po krivičnim zakonima države, entiteta i Brčko distrikta.

Planovi bez akcije

“GRECO preporučuje da se osigura da se djelo podmićivanja tumači na takav način da se jasno obuhvate slučajevi podmićivanja izvršenog preko posrednika, kao i slučajevi gdje korist nije namijenjena samom službeniku, već nekoj trećoj strani. GRECO preporučuje da se u potpunosti usklade kazne za djela podmićivanja i trgovine uticajem, te podsjećamo da ta preporuka nije provedena. U Izvještaju o usklađenosti, vlasti su izvještavale o svojoj namjeri da usklade sankcije za podmićivanje i trgovinu utjecajem na državnoj teritoriji, ali planovi još nisu pretočeni u konkretne zakonodavne korake. U kasnijim izvještajima o privremenoj usklađenosti nije zabilježen nikakav napredak po tom pitanju”, upozoravaju iz Vijeća Evrope.

Jedna od preporuka Grupe je i da se ukine mogućnost koju pruža posebna odbrana stvarnog kajanja da se mito vrati licu koje je dalo mito, a koje je prijavilo djelo prije njegovog otkrivanja.

“GRECO podsjeća da je preporuka djelomično provedena. Iako je mogućnost koju pruža posebna odbrana u smislu žaljenja i vraćanja mita davatelju mita koji je prijavio krivično djelo prije nego što je otkriveno ukinuta u Krivičnim zakonima BiH i distrikta, ona ostaje nepromijenjena u krivičnim zakonima FBiH i RS-a”, upozorava se.

Iz Strasbourga zaključuju da je Bosna i Hercegovina ostvarila vrlo mali napredak od posljednjeg privremenog izvještaja iz juna 2017. godine, a samo jedna dodatna preporuka je djelimično provedena. Ukupno, do sada je samo deset od 22 preporuke provedeno na zadovoljavajući način. Osam preporuka je djelimično provedeno, a četiri nikako.

Izvještaj naprosto pobija sve pohvale domaćeg pravosuđa i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o napretku u borbi protiv korupcije: koliko razdvajanje kazni za podmićivanje u javnom i privatnom sektoru može pomoći i koje su adrese koje moraju pokrenuti borbu protiv korupcije, pitali smo predstavnike GRECO.

- Suočavanje sa podmićivanjem u javnom i privatnom sektoru u zasebnim odredbama jasno će pokazati da je podmićivanje u privatnom sektoru prekršaj sam po sebi, što potkopava povjerenje u ekonomske i društvene odnose i stoga zaslužuje sankcije. Cilj je olakšati procesuiranje takvih slučajeva, budući da je GRECO primijetio nedostatak istrage i procesuiranja kada je riječ o podmićivanju u privatnom sektoru. Što se tiče uloge institucija, sve moraju sarađivati kako bi se učinkovito borile protiv korupcije, a to je problem u BiH, odgovorili su nam.

Ono čime su posebno razočarani u Grupi je transparentnost finansiranja stranaka, gdje se treba uskladiti kompleksan zakonski okvir, promovisati korištenje bankarskog sistema za doprinose političkim strankama i povećati finansijski i ljudski resursi Centralne izborne komisije, za potrebe nadzora nad političkim finansiranjem.

Netransparentnost je jedna od vodećih boljki bh. društva: javnosti BiH je utrošak novca političkih stranaka za opšte izbore 2018. obećan tek početkom 2020. godine. Kako pomoći BiH da postane transparentnija, bilo je naše drugo pitanje.

- Odgađanje objavljivanja pojedinosti o potrošnji političkih stranaka za izbore 2018. očito je predugo. To je neprihvatljivo, što je GRECO i kritikovao u svojim izvještajima. Stoga je nedostatak napretka u području transparentnosti političkog finansiranja razočaravajući. Provedba preporuka GRECO-a u ovom području pomoći će u postizanju veće transparentnosti. Ovo je posebno slučaj sa preporukama koje se odnose na promicanje korištenja bankarskog sistema za prihode i rashode političkih stranaka i izbornih kandidata, povećanu transparentnost nad računima subjekata povezanih sa političkim strankama i povećanje sredstava Odjela za reviziju CIK-a, poručuju iz Grupe.

image
CIK JE OSTAO NA PRIJEDLOZIMA

Pored već spomenute potrebe objedinjavanja stranaka u jedan zakonodavni dokument, te promocije korištenja bankarskog sistema za primanje donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje izdataka partija, GRECO je u Izvještaju podsjetio i na načelo jedinstvenog računa za finansiranje izbornih kampanja.

- Ojačajte mehanizme interne finansijske kontrole političkih stranaka, u bliskoj saradnji s lokalnim i regionalnim podružnicama stranaka. Uspostavite jasna, dosljedna i posebna pravila o zahtjevima revizije koja se primjenjuju na političke stranke i osigurajte potrebnu nezavisnost profesionalaca koji vrše reviziju njihovih računa. Treba povećati finansijske i kadrovske resurse dodijeljene Odjelu za reviziju CIK-a kako bi bio bolje opremljen za efikasno obavljanje svojih nadzornih zadataka koji se tiču političkog finansiranja, uključujući osiguravanje bržeg i značajnijeg nadzora nad političkim strankama i finansijskim izvještajima za vrijeme kampanja, napominje se u Izvještaju.

Od bh. vlasti se traži i definisanje kršenja političkih finansijskih pravila, kao i odvraćajuće sankcije za ta kršenja, proširujući raspon mogućih kazni i povećanjem opsega krivičnih odredbi koje će pokriti sva lica/subjekte (uključujući donatore).

U Strasbourgu su zapamtili namjeru vlasti BiH da pripreme jedinstveni zakon o političkim strankama.

- Međutim, ova namjera nije ostvarena i nije došlo do konsolidacije pravnog okvira, zbog čega je GRECO u Izvještaju o usklađenosti i u naknadnim privremenim izvještajima o usklađenosti zaključio da preporuka i nije provedena. Zakon o finansiranju političkih stranaka (ZFPP) i Izborni zakon su izmijenjeni u 2016. godini, čime su ove izmjene i dopune omogućile djelimičnu implementaciju pet preporuka. Međutim, potrebno je učiniti mnogo više, napominju iz GRECO, te podsjećaju da je Centralna izborna komisija BiH pripremila amandmane na Zakon o finansiranju političkih partija i dostavila ih Radnoj grupi još u avgustu 2017. godine.

Poruka za DEUBiH

- Centralna izborna komisija je također pripremila izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji svog sekretarijata, s ciljem povećanja ljudskih resursa Odjela za reviziju. Njen prijedlog je dostavljen Ministarstvu finansija i trezora BiH i Ministarstvu pravde BiH 21. augusta 2017. Nakon odobrenja ovih ministarstava, prijedlog će biti dostavljen Vijeću ministara BiH, upozorava se u Izvještaju, te zaključuje kako nije postignut bilo kakav napredak.

Dio Izvještaja kaže i da Delegacija EU u BiH nije redovno dostavljala informacije o tome šta su vlasti naše zemlje poduzele kada je riječ o preporukama GRECO. Sada je zatraženo od šefa DEU Lars-Gunnara Wigemarka da dostavi dodatne informacije u vezi sa provedbom preporuka najkasnije do 30. septembra 2019.

Pitali smo GRECO kako objasniti šutnju šefa Delegacije EU u BiH.

- To je pitanje za šefa Delegacije EU, poruka je iz Strasbourga.

 
 

senoworks