TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Želite raditi u Finskoj?- Evo kako doći do posla u zemlji koja ispunjava sve vaše snove

Želite raditi u Finskoj?- Evo kako doći do posla u zemlji koja ispunjava sve vaše snove

Upornost, odlučnost i motivacija su ključne reči kada je u pitanju traženje posla, kako svuda u svetu, tako i u Finskoj. Finsko tržište rada je vrlo konkurentno i traženje posla je pravi izazov.

IZVOR: MREŽA MIRA

Finska je najvišu stopu nezaposlenosti imala početkom devedesetih sa 20%, dok je danas ta vrednost 8,5%. Prema statistikama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, odnosno OECD-a, plate u Finskoj su na nivou proseka 33 države članice, ali je zato kraće radno vreme, stopa nezaposlenosti manja, a beneficije za nezaposlene veće.

Iz tog, i mnogih drugih razloga, Finska je privlačna zemlja za nezaposlene iz svih krajeva sveta, jer znaju da se u Finskoj mogu osećati bezbedno.

Postoje velike regionalne razlike između lokalnih tržišta rada u Finskoj. Ruralna Finska nema mnogo radnih mesta. Upražnjena radna mesta su uglavnom fokusirana na jug Finske i velike urbane sredine. Tradicionalni zadaci zaposlenih zahtevaju sve veći broj novih veština i kompetencija. Zaposleni moraju biti obrazovani i stalno ažurirati svoje veštine. Danas je u Finskoj veliki broj poslova zasnovan na stalnom ugovoru Kratkoročno zapošljavanje u Finskoj je, međutim, postalo često u poslednje vreme, ali ipak ne  tako često kao što je slučaj u drugim delovima Evrope.

Ako nameravate da tražite posao i radite u Finskoj, obično je potrebna boravišna dozvola koja se dobija na osnovu radnog odnosa, a koju vam izdaje država Finska. Naravno, za rad do 3 meseca (alle 3 kk), nije vam potrebna boravišna dozvola. Za dobijanje ove dozvole, možete se prijaviti i elektronski preko E-servisa, na OVOM sajtu:

Biće vam potrebne i dve fotografije, koje su utvrđene finskim propisima. Dimenzije: sirina 36 mm, visina 47 cm. Sama glava na ovoj fotografiji mora biti visine od 32-36 mm, na sredini i sa pravim pogledom na kameru. Izraz lica neutralan, usta zatvorena, oči jasno otvorene. Naočare za vid morate skinuti pri fotografisanju. Sama fotografija mora biti neoštećena, bez fleka, savijanja ili ogrebotina.

Zahtev za prvu dozvolu boravka u Finskoj se obično dobija pre ulaska u Finsku. Zahtev za izdavanje ove dozvole se podnosi isključivo lično u ambasadi Finske u vašoj zemlji. Samo u izuzetnim slučjevima se ova dozvola može dobiti tek po ulasku u Finsku i to u policijskoj upravi lokalne zajednice gde će vam biti prebivalište. Zahtev, možete poslati i elektronski preko sajta koji sam dala, ali svakako i pored toga morate otići do ambasade i potvrditi vaš identitet, dati otiske i pokažete originalna dokumenta. Tek nakon toga će se vaš zahtev obrađivati. Ako ste pre dozvole boravka već dobili posao u Finskoj, poslodavac vam mora poslati ugovor, obrazac TEM 0.54 koji ćete priložiti u ambasadi, a na osnovu kog vam mogu izdati dozvolu.  Vi popunjavate obrazac OLETY1 a poslodavac TEM 0.54.

Pravo na rad u Finskoj, bez boravišne dozvole je moguće u sledećm slučajevima:
– Ako ste nastavnik, prevodilac, profesionalni umetnik, sportista, sportski sudija, sportski trener, specijalista, sezonski berač i radite na osnovu poziva ili ugovora najviše 90 dana
– Ako ste vođa turističke ture po Finskoj, internacionalni vozač koji prevozi robu iz neke zemlje u Finsku, najviše do 90 dana
– Ako ste mornar koji radi na plovilu sa spiska trgovačkih plovila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili plovi između stranih luka.
– Ako ste istraživač i dolazite u Finsku na osnovu sporazuma, radi potrebe naučnog istraživanja, najviše do 90 dana.
– Ako ste stalno zaposleni u kompaniji koja posluje u drugoj EU / EEA zemlji, a vi došli u Finsku da obavljate privremene akvizicije ili kooperantske poslove kao što je navedeno u propisima koji se odnose na slobodu pružanja usluga, najviše do 90 dana.

Diskriminacija je u Finskoj najstrožije zabranjena i zakon zahteva jednak tretman za sve. Poslodavac ne može različito tretirati ljude na osnovu pola, starosti, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, invalidnosti, religija, mišljenja, verovanja, političke aktivnostii bilo čega drugog. Ovaj zakon o diskriminaciji se primenjuje kako pri samom prijemu kandidata u radni odnos, tako i kasnije, u toku radnog odnosa….e a onda se setim, kakve sam oglase viđala na sajtovima, u Srbiji konkretno, pa se zgrozim. Veliki postotak poslodavaca traži fotografiju kandidata i da ne bude stariji recimo od 35 godina. Užas! Žao mi je što država ne kažnjava ovakve poslodavce jer je to diskriminacija u najčistijem obliku. O političkim varijacijama, vezama, podobnosti pri zapošljavanju, neću ni da pričam.

Kada u toku traženja posla dobijete informacije o tome kolika je plata u tom sektoru, cifre su obično prikazane u bruto obliku, a onda morate sami izračunati koliko će vam se poreza odbiti i koliko ćete primiti„na ruke“,odnosno neto. Sve o tome imate na linku https://www.vero.fi/en/individuals/. Tu imate sve objašnjeno i na engleskom, a imate i porez kalkulator gde možete izračunati sve što vas u vezi sa tim interesuje.

U Finskoj ne postoji univerzalna minimalna zarada već to utvrđuju kolektivni ugovori u samoj firmi. Kada su bolovanja u pitanju, u većini sektora, plate se isplaćuju tokom bolovanja na osnovu važećeg kolektivnog ugovora, a ne zakona. Kolektivni ugovori se sastavljaju na period od 1- 3 godine. Plate se isplaćuju jednom ili dva puta mesečno, ali češće jednom mesečno. Plata se dobija na bankovni račun koji ste dali poslodavcu. Plata se obično daje 1. u mesecu, 15. u mesecu ili poslednjeg četvrtka u mesecu. Od bruto plate izdvajaju se opštinski porez, državni porez i porez na crkvu ( 1%), ukoliko je zaposleni član crkve. Od novca koji se ubira od plata zaposlenih, a u vidu poreza, novac ide na (tačnim redosledom)…obrzovanje, socijalnu sigurnost, socijalne i zdravstvene usluge, održavanje, državne organizacije i institucije i na oružane snage.

Iako su porezi značajni od bruto zarade, neto zarada je sasvim dovoljna za normalan život. PDV u Finskoj je 22%, ali ne na sve..na hranu i osnovne životne namirnice 12%, na usluge, lekove, knjige… porez je 8%, dok je na cigarete, alkohol,benzin itd, porez 22%. Plate u Finskoj se kreću u rasponu od oko 3000 do 8000 evra. Prosečno, od 4 000 do 4 500 evra.

Obrazac za popunjavanje koji se predaje Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

U Finskoj su minimalna zarada i minimum uslova za rad utvrđeni kolektivnim ugovorom. U ugovoru koji budući zaposleni potpisuju sa poslodavcem, videće kakav se kolektivni ugovor primenjuje u toj firmi. Ako firma nema kolektivni ugovor, zakon o radu i dalje važi. Ako ugovor, koji poslodavac daje novozaposlenom da potpiše, ima gore uslove nego što su uslovi formulisani kolektivnim ugovorom, onda ti uslovi ne važe, već se gledaju samo uslovi iz kolektivnog ugovora.

Skoro svi zaposleni Finci su u nekoj sindikalnoj organizaciji. Postoje dva osnovna sindikata: ” Centralna organizacija” i ”Konfederacija plaćenih radnika“. Te sindikalne organizacije imaju svoje glavne predstavnike. Ovakav predstavnik (delegat) u jednoj sindikalnoj organizaciji zove se Luottamusmies i njemu se obraćate ako imate neki spor ili primedbu na ponašanje poslodavca, a ne možete sami da rešite isti sa njim.

Redovno radno vreme u Finskoj, ne sme prelaziti 8sati dnevno i 40 sati nedeljno, u periodu od 52 nedelje. Puno radno vreme iznosi od 7,5, do 8 sati dnevno, dok skraćeno radno vreme porazumeva 4 ili 6 sati dnevno. Ako dnevno radno vreme prelazi 6 sati rada, zaposleni imaju pravo sa pauzu od trajanju od najmanje 60 minuta i slobodni su da napuste radno mesto. Radno vreme mora biti usklađeno tako, da svaki zaposleni u toku jedne radne nedelje ima najmanje 35 sati neprekidnog odmora, pri tom, po mogućstvu, ako to opis posla dozvoljava, da to bude i sam dan nedelja. Tokom redovnog radnog vremena, za rad u nedelju, plaća se 100% plate. Regres se plaća 50% od plate. Poslodavac se sa zaposlenima može, na osnovu kolektivnog ugovora o radu, dogovoriti o fleksibilnom radnom vremenu, koji takođe ne sme prelaziti 40 sati nedeljno. U tom ugovoru se tačno moraju precizirati sve pojedinosti, pa i minimum radnih sati u toku dana. Tada zaposleni može dolaziti na posao u intervalu od 7 do 9 sati pre podne, kako njemu najviše odgovara. Za svaki prekovremeni rad, potrebna je saglasnost zaposlenog. Inače, prekovremeni rad se može ostvariti u granicama do 138 sati u periodu od 4 meseca, ili 250 sati u jednoj kalendarskoj godini. Godišnji odmor za radnike koji su u firmi manje od godinu dana je 24 dana.

Svakako, ako ste dobili posao, morate potpisati ugovor sa poslodavcem. Potpisujete ga samo ako ste pravilno razumeli i prihvatili sve stavke navedene u ugovoru. Ugovor mora da sadrži pun naziv i adresu firme, datum zapošljavanja, dužina probnog rada ( ukoliko je ugovorena, a može trajati najviše 4 meseca), zatim ako ste primljeni na određeno vreme, razlog zašto ste primljeni na određno, kao i datum početka i kraja zaposlenosti, mesto rada, radno vreme (da li je kokopäivätyö –puno radno vreme, osa-aikatyö – skraćeno radno vreme, vuorotyö – smenski rad…), opis i vrsta posla i radne obaveze, ugovorenu visinu plate, godišnji odmor, kolektivni ugovor koji se primenjuje (Työehtosopimukset)…Inače, da napomenem, kada je u pitanju probni rad, ugovor može biti raskinut bez davanja otkaznog roka, ukoliko osoba na probnom radu ne zadovoljava kriterijume.

Što se otkaznog roka tiče, zaposleni mora najaviti poslodavcu da daje otkaz najmanje 14 do 30 dana ranije, dok ako poslodavac daje otkaz radniku, to mu mora najaviti u periodu do 6 meseci. Sve do dana otkaza, posao se obavlja normalno.Ako zaposleni daje otkaz, on nije dužan da obaveštava poslodavca o razlozima, dok je poslodavac dužan da u pismenoj formi da obrazloženja zašto se odlučio na taj korak.

Kada zaposleni uzima bolovanje zbog bolesti deteta, dete mora imati manje od 10 godina. U roku od 1 do 4 dana najkasnije, zaposleni mora da obavesti poslodavca o uzimanju bolovanja. Trudnice imaju pravo da odu na trudničko bolovanje do 50 dana pre porođaja, ili ranije, ako tako lekar predloži. Porodiljsko odsustvo traje 105 radnih dana. Nakon porodiljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti roditeljsko odsustvo kako bi se starao o detetu. Za to vreme prima se roditeljska nadoknada, koja zavisi od plate roditelja. Roditeljstko odsustvo se dobija na 158 radnih dana. Nakon roditeljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti odsustvo na osnovu brige o deci, i ona može trajati dok dete ne napuni tri godine, i tokom tog perioda roditelj dobija nadoknadu za brigu o detetu.

Inače, kada su deficitarni poslovi u Finskoj u pitanju, stanje je sledeće. Pre nekoliko godina, došlo je do smene čitavih generacija medicinskih sestara koje su otišle u penziju, i odjednom se stvorila potreba za ogromnim brojem medicinskih sestara. Da bi bio zadovoljen taj ogromni broj radnih mesta, u narednim generacijama bi svako četvrto mlado biće moralo da uči školu za medicinske sestre, ali to je ipak nerealni san jer su mladi Finci više orijentisani za neke druge nauke. Zbog toga su Finci primorani da za ove potrebe regrutuju medicinske sestre iz inostranstva. Tacno je da je za ovaj posao neophodno znanje finskog jezika, i da to u startu deluje strancima kao otežavajuća okolnost, ali se ipak mnogo njih ipak potrudi i savlada određeni neophodni nivo finskog jezika jer ih ipak tada čeka siguran i za uslove velikog dela sveta, dobro plaćen posao. Za posao medicinskih sestara u Finskoj je naročito potrebno znanje finskog kako bi imali dobru komunikaciju sa pacijentima, jer bi u suprotnom mogli ugoziti zdravje pacijenta.

Pored poslova gde se traže medicinske sestre, traženi su i psiholozi, kuvari, sporski treneri, audiolozi, dadilje, finansijski stručnjaci, babice, dijetetičari, farmaceuti, stomatolozi, softver developeri, stručnjaci za obuku i razvoj, zubotehničari…

Danas je, zahvaljujući EURES mreži za zapošljavanje, mobilnost zaposlenih mnogo veća, jer su sklopu EU zemalja postoji oko 1000 savetnika, pa se tako i u svim finskim gradovima nalaze ovakvi centri gde savetnici pomažu kompanijama da pronađu radnike iz inostranstva, i naravno Fincima koji požele da rade u nekoj drugoj zemlji. Ove kancelarije u Finskoj su izuzetno bitne za ljude iz inostranstva koji traže posao u Finskoj. Finci često organizuju sajmove zapošljavnja u delovima EU, gde je velika nezaposlenost, pa ovakve sajmove najviše održavaju u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj.Naravno, i ostali ljudi iz EU i van EU, mogu preko EURES sajta tražiti poslove u Finskoj.

Na sajtu EURESA, možete napraviti svoj nalog, postaviti svoj CV u nadi da vas neki poslodavac može kontaktirati: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=eures&catId=3&parentCategory=3&searchmembers=yes&countryId=FI

Finska je bila, a, u veoma maloj meri je to i sada, kulturno, etnički i jezički homogena zemlja pa je uglavnom bila rezervisana prema strancima, došljacima koji su u Finsku dolazili radi preseljenja i rada. Takav stav nije bio prisutan samo kod stanovništva već i od strane zvaničnika. Naravno, ni tada nisu bili rasistički i nacionalistički orijentisani, već nekako samo rezervisani. Međutim, od 2007. godine, kada je na vlast došla nova vlada sa premijerom Matti Vanhanenom, koja je donela novi program o strancima i imigrantima, nekako se stav Finaca promenio i odličili su da strancima ponude toplu dobrosošlicu, pa je i danas takav stav većine finskog stanovništva. Naravno, ima i onih koji su i dalje rezervisani, ali srećom, u manjini su. Upravo je zato od 2008 pojačan priliv stranaca koji su dolazili i dolaze radi posla u Finsku. Oko 75% su to porodice sa decom.

Naravno, pošto je u Finskoj neophodno iznajmiti i stan ukoliko dobijete posao o ovoj zemlji, jedan od sajtova gde možete tražiti stan je i ovaj ispod.

Za prodaju: http://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot#view=list&module=apartment-sell&offset=0&limit=12&sortby=published%20desc&asprice[suffix]=000&asprice[min]=&asprice[max]=&asprice[unpriced][]=1&assize[min]=&assize[max]=&assettings[changed]=0&assettings[collapsed]=1&asbuildyear[min]=&asbuildyear[max]=&assizelot[min]=&assizelot[max]=&asnewdevelopment[new_development]=1&aspublished[published]=1

Za iznajmljivanje: http://asunnot.oikotie.fi/vuokrapalvelu

Ovaj sajt je veoma dobar, ali je na finskom, pa ću vam dati smernice kako da pretražujete. U gornjem delu upišete mesto koje vas zanima u Finskoj, a dole koja vas površina zanima i za koliko novca mesečno. Ovde morate ukucati i prvu i poslednju cifru. U delu gde pise Huoneita, tu određujete koliki broj soba želite u stanu, ali to mesto možete ostaviti i prazno jer će vam svakako pretraživač izbaciti sve što ima. Pored toga, desno imate deo Tyyppi gde možete odabrati tip stana ali i to polje možete ostaviti prazno jer će vam pretraživač izbaciti sve što ima. Imate da odaberete Kerrostalo Omakotitalo Erillistalo Rivitalo Paritalo Luhtitalo Puutalo Muu…Dole kod strelice imate broj nađenih stanova po kriterijuma koje ste zahtevali. Evo primera: Ja sam tražila za grad Turku, i dobila 6 rezutata. Kliknem na Hae, i pogledam šta ima. Klikom na svaki stan imate fotografije i opis.

Linkovi za traženje posla u Finskoj:
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/finland/
http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/hakusivu.htm?lang=fi
(nije na engleskom, ali je odličan, prevedite ga na engleski preko nekog translate servisa i imate mnogo opcija za pretraživanje, čak i samo za letnje poslove)

http://www.upm.com/FI/TYOPAIKAT/Kesatyopaikat/Pages/default.aspx (letnji poslovi)
http://www.workinfinland.com/
http://www.careerjet.fi/
http://tyopaikat.uratie.fi/jobs/search?skipDeviceDetection=true
http://tyopaikat.oikotie.fi/en/?

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=38&lang=en&parentId=0&countryId=FI&acro=living
http://www.uranus.fi/en?lang=en
http://avointyopaikka.fi/
http://www.4icj.com/fi/#gsc.tab=0
http://www.kuntarekry.fi/
http://www.monster.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/s/tyonhakijalle/tyopaikat
http://www.duunia.net/
http://www.jobs.agilent.com/locations/finland.html
http://www.kesko.fi/en/Jobs/Open-jobs-in-Finnish/

Korisni linkovi:
Finska carina, odnosno šta možete poneti sa sobom u Finsku http://www.tulli.fi/en/
NBO Nacionalni odbor za obrazovanje je odgovoran za priznavanje stranih kvalifikacija za poslove u Finskoj http://www.oph.fi/
http://toimistot.te-palvelut.fi/ Lokalne službe za zapošljavanje

Svaki boravak u Finskoj duži od tri meseca, mora se upisati u registar http://www.maistraatti.fi/en/
Šta vam je potrebno da biste živeli i radili u Finskoj http://www.migri.fi/
Obrazac OLE_TY1 http://www.migri.fi/download/41723_OLE_TY1_en.pdf?f412491c7315d188
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage
http://www.ytk.fi/

Imajte u vidu da se u skoro svakoj zemlji oglašava tek jedna trećina poslodavaca. Zato je korisno da pratite finske sajtove i kompanije u kojima ste zainteresovani da radite, pa da direktno ili vidite na sajtu da li traže radnike, ili da to pitate osobu za kontakt (iz HR odeljenja, odnosno iz odeljenja za ljudke resurse) date kompanije, a preko e-maila. Znači, uvek je najbolja direktna interakcija sa kompanijama. Veliki broj poslova se prenosi od usta do usta, pa je zato mnogo lakše naći posao u Finskoj, ako ste u Finskoj. Zato je dobro znati i učiti jezik jer se tada mnogo sazna od komšija, prijatelja, lokalnih poslodavaca. Zato je od neprocenljive vrednosti stalna komunikacija sa ljudima u Finskoj. Naravno, ako ste u Finskoj, posao možete tražiti i preko lokalnih novina …Helsingin Sanomat, 100-lehti, Metro … posebno nedeljna izdanja, ali budući da su novine na finskom, to je još jedan razlog da naučite finski jezik, kako biste bar pristojno ovladali jezikom i mogli da pratite ova izdanja. U tim novinama su često i oglasi nekih stranih kompanija koje imaju svoje oglase na engleskom i koji uglavnom traže ljude sa znanjem engleskog jezika. Takođe, u ovim novinama možete i vi dati odlas da tražite posao.

Televizija je još jedan način jer na teletextu na strani 521 YLE kanala imate odeljak o poslovima. Ako studirate u Finskoj, obavezno gledajte oglasne table jer se tu često postavljaju oglasi za letnje i sezonske poslove. Još jedan savet. Ako ste profesionalac u nekoj oblasti, potražite firme na netu koje se bave vašom strukom, pišite im, i ne brinite ako nemaju dat oglas za slobodna radna mesta, jer postoji mogućnost da će vas imati u vidu ako im se dopadne vas CV. Često postoji mogućnost da su raspoloženi da nekoga prime.

Ako ste u poziciji da ste u Finskoj, a još nemate posao, već recimo samo bračni drug, a vi slobodno vreme trošite učeći jezik, postoje neke vrste rada u Finskoj, koji su, iako su kratkotrajni, slabo plaćeni ili neplaćeni, od esencijalnog značaja jer imate priliku da se pokažete, a i da ostvarite mnogobrojne korisne kontakte koji vam mogu pomoći u kasnijem dobijanju posla. Taki poslovi su : Vapaaehtoistyö, odnosno dobrovoljni rad pri nekoj organizaciji koji je generalno neplaćen, ali vam je od koristi zbog stvari koje sam već napomenula. Työkokeilu poslovi su za one koji su veoma limitirani za razne poslove zbog zdravstvenih razloga. Työllistämistukiposlovi su na vreme od 6 do 10 meseci..ili recimo Oppisopimus poslovi koje podrazumevaju rad uz studiranje.

Ako konkurišete pismenom aplikacijom, nemojte slati neke unapred pisane šematske aplikacije, već svaku aplikaciju prilagodite duhu oglasa na koji se javljate. Obavezno pokažite da ste motivisani, i istaknite svoje prednosti u vezi sa tim poslom, ali nemojte preterivati u hvalisanju, da ne biste izazvali suprotan efekat. Pišite jasno i koncizno, ne preopširno. Najviše jednu A4 stranicu. Izaberite neki lep font, što jednostavniji i klasičniji. Fotografiju priložite samo ako traže. Na kraju ne zaboravite da ostavite vaše kontakt podatke. Uz to priložite i vaš CV. Finci nemaju preopširne CV-e, već samo relevantne informacije, bez navođenja svakog uspeha u životu, pa zato sledite njihov stil.

Ako vas pozovu na intervju, pošto je prvi utisak veoma bitan, obucite se jednostavno i poslovno. Raspitajte se o datoj kompaniji na sajtu, kako biste im pokazali da dosta znate o samoj kompaniji. Sve reference i dokaze o uspehu ponesite sa sobom. Osoba koja sa vama radi intervju treba prva da vam pruži ruku. Gledanje u oči se podrazumeva. Budite iskreni u odgovorima, ali ne navodite previše vaše slabosti. Nemojte pričati o negativnim iskustvima na prethodnim poslovima. Naravno, nemojte držati monolog, već imajte u vidu da i vi možete postavljati pitanja (odmerena). Finci lakše podnose i više vole poniznost u izlaganju nego preterano samouverene ljude, zato ne hvalite sebe previše. Kada završite, zahvalite im se na izdvojenom vremenu.

U Finskoj se često, posle prvog intervjua, organizuju i testovi u cilju procene podobnosti kandidata. Mogu da obuhvate sledeće: IQ test, test saznajnih sposobnosti, test prcene ličnosti, test simulacije…Naravno, za ove testove se faktički ne možete pripremiti, ali ono što možete je to, da na testiranje odete naspavani i odmorni, kao i da budete pažljivi pri rešavanju. Ukoliko je test vremenski ograničen, ne dozvolite da kvalitet trpi.

Neka od pitanja često su sledeća:

Opište sebe u par rečenica

Šta znate o našoj kompaniji?

Šta vas motiviše?

Kako odgovarate na pritisak na radnom mestu?

Kakvu će korist imati naša kompanija od vas?

Na koje vase postignuće ste veoma ponosni?

Kakvu platu očekujete?

Kako se nosite sa teškim saradnicima ili klijentima?

Kakvo poslovno okruženje volite?

Kako se vaše obrazovanje uklapa u ovaj konkurs?

Itd, itd…

Kada se zaposli, dužnosti zaposlenog su, da prati uputstva supervizora, radi dobro i odgovorno svoj posao, da se uzdržava od konkurentskih aktivnosti, da čuva poslovnu tajnu, poštuje interese firme, da ne dolazi na posao pod dejstvom alkohola, dok su njegova prava da dobija redovnu isplatu koja je zagarantovana kolektivnim ugovorom, da bude zakonom zaštićen, da sam donosi odluke da li će pristupiti sindikatu, zatim pravo na bezbedno radno okruženje…itd.

Dužnosti poslodavca su da jednako tretira sve radnike, da obezbedi bezbedno radno okružnje, da promoviše dobru atmosferu u koektivu, organizuje druženja, da promoviše profesionalni razvoj zaposlenih…itd.

Ukoliko ne govorite finski imajte ovo na umu…Iako je engleski jezik naširoko prihvaćen u Finskoj, neki poslodavci ipak nerado zapošljavaju ljude koji ne govore finski (ili u nekim slučajevima, švedski), jer bi to značilo da se svi ostali u kancelariji moraju jezički prebacivati. Druga mana je to što tako propuštate sve neformalne komunikacije u firmi među kolegama. Zato ili pre konkurisanja pohađajte kurseve finskog, jer je za pojedine poslove potrebno već samo osnovno poznavanje finskog…ili jednostavno potražite mesta koja u svom opisu posla imaju saradnju sa stranim klijentima, na jeziku koji poznajete. Dobra strana je ta, da su lokalne vlasti, i mnogi poslodavci dali strancima, koji govore samo engleski, posao, kako bi izdržavali svoje porodice, a za sve njih je ordanizovana obuka finskog jezika, ili besplatna, ili po zaista niskoj ceni, kako bi se što pre integrisali u finsko društvo.

Prema nekim istraživanjima o potrebnom vremenu za savladavanje finskog jezika, koja su urađena u Finskoj, 6 meseci intenzivnog vrednog rada je dovoljna za neku osnovnu komunikaciju na finskom, dok je oko 3 godine intenzivnog rada potrebno da biste ga solidno i dobro naučili. Naravno, svaki posao i njegova specifičnost zahteva drugačije nivoe poznavanja jezika.

Finska postavlja veliku vrednost na stručnu obuku, a zakonski zahtevi postoje u mnogim područjima i pozicijama. Svako ko je studirao i stekao kvalifikacije van Finske bi zato morao da proveri unapred da li je njegova kvalifikacija službeno prihvaćena u Finskoj.

Pa, srećno!

Neke prevedene reči koje vam mogu zatrebati pri traženju posla:

Vuosiloma – Godisnji odmor

Vuorotyö – Smenski irad

Verot – Porez

Velvollisuus – Duznost

työehtosopimus TES – Kolektivni ugovor

Työsopimus – Ugovor o radu

Lomaraha – Regres

Lisä – Dodatak

lakko – Strajk

Lisätyö – Dopunski rad

Ylityö – Prekovremeni rad

Yövuoro – nocna smena

Palkka – Plata

Ammattiliitto – Sindikat

Aamuvuoro – Jutarnja smena

Työaika – Radno vreme

kirkollisvero – Porez na crkvu

valtionvero – Drzavni porez

Tuntipalkka – Plata po satu

Liukuva työaika – Fleksibilno radno vreme

Kokoaikainen työ – Puno radno vreme

Koeaika – probni rad

kunnallisvero – Opstinski porez

Kuukausipalkka – Mesecna plata

Irtisanomisaika – Otkazni rok

Palkanmaksupäivä – Isplata po danu

Osa-aikainen työ – Honorarni rad

Toistaiseksi voimassaoleva – Rad na neodredjeno vreme

Kolmivuorotyö – Rad u tri smene

Kaksivuorotyö – Rad u dve smene

Kesälomakausi – Letnji odmor

Lääkärintodistus – Lekarsko uverenje

äitiysloma – porodiljsko odsustvo

Vanhempainvapaa – Roditeljsko odsustvo

Sairausloma – Bolovanje

arvonlisävero – PDV

Bruttopalkka – Bruto plata

Nettopalkka – Neto plata

Yötyölisä – Dodata za nocni rad

Iltalisä – Dodatak zavecernji rad, posle 18 h

Lauantailisä – Dodatak za rad subotom

Sunnuntalisä – Dodatak za rad nedeljom

Eläke – Penzija

senoworks